JAARVERSLAG 2015

BRIM-aanvraag 2015

In 2015 werd door de Protestantse Gemeente Zutphen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een BRIM-aanvraag voor de Walburgiskerk ingediend. Eind augustus kwam het bericht dat op basis van de aanvraag een bedrag van € 200.144,- aan subsidie was toegekend. Dit houdt in dat - verdeeld over een periode van 6 jaar (2016-2022) - werkzaamheden voor een bedrag van € 400.288,- uitgevoerd zullen kunnen worden, want de subsidie omvat 50% van het totaal aan uit te veoeren werkzaamheden. Jaarlijks wordt als voorschot 15 % van het subsidie bedrag uitbetaald (30.010,-)

Onderhoudswerkzaamheden 2015

Een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die in 2015 werden uitgevoerd:

 • inspectie en klein onderhoud van de kolom- en wandschilderingen
 • reparatie van kapot leiwerk
 • herstel van voeg- en metselwerk van balusters en transepten
 • inspectie van kerk en toren door de Monumentenwacht Gelderland
 • inspectie van kerk en toren door de Houtarts
 • onderhoud van de sprinklerinstallatie
Balans per 31 december 2015
Activa      Passiva   
Geldmiddelen:       Reserves:    
ING   € 933,44   Restauratie/onderhoudsfonds   € 25.866,05
Rabobank   € 528,71   Fonds onderhoud   € 11.200,00
        muurschilderingen    
Rabobank spaarrekening   € 134.753,41   Fonds slechtvalkkast   € 170,00
Debiteuren   € 1.314,25   Restauratiefonds Bijnen van Aken   € 100.000,00
        Crediteuren   € 293,76
    ____________       ____________
    € 137.529,81       € 137.529,81
   

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2014

BRIM-aanvraag 2014

In 2014 werd de BRIM-aanvraag voor de kerk opnieuw ingediend door de Protestantse Gemeente Zutphen, maar ook dit jaar werd de aanvraag niet gehonoreerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wegens gebrek aan financiële middelen. Het lijkt er op dat door de huidige regelgeving het onmogelijk wordt subsidie te verkrijgen voor onderhoud en restauratie van grote monumentale gebouwen.

Onderhoudswerkzaamheden 2014

Een overzicht van de belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die in 2014 werden uitgevoerd:

Schilderwerk

 • Toegangsdeuren kerk en toren inclusief het smeedwerk
 • Enkele luiken op het dak
 • Luiken en kozijnen van de consistorie
 • Regenwaterafvoeren
 • De lantaarn in het Mariaportaal is ontroest, opnieuw geschilderd en voorzien van LED-verlichting

Bouwkundig werk

Kerk:

 • Reparaties aan het voegwerk van de hoge balustrades
 • Herstel van Pleisterwerk op de basementen van de pinakels
 • Voegwerk metselwerk plint rondom de kerk
 • Een scheur in een van de gewelven is dichtgezet (bovenzijde)
 • Kozijnstijl van de entreedeur van de consistorie is hersteld

Toren:

 • De kleine raampjes boven in de toren zijn hersteld of vervangen, deze waren in erg slechte staat
 • Aan een van de entreedeuren van de toren is een kleine aanpassing gedaan. waardoor geen schade meer aan het schilderwerk ontstaat.

In totaal heeft de Stichting Behoud Walburgiskerk in 2014 € 30.000,- bijgedragen in de kosten van onderhoud en instandhouding van de kerk. Een deel van dit bedrag gaat op aan de vaste kosten van de jaarlijkse inspecties van de Houtarts, de Monumentenwacht Gelderland en de inspecties van de sprinklerinstallatie en de bliksemafleiders.

 

 

       Financieel Overzicht

   
BALANS per 31 december 2014 
 
            
Geldmiddelen:     Reserves:  
         
ING Bank € 1.064,15   Restauratie / onderhoudsfonds € 40.713,19
         
Rabobank € 845,81   Fonds onderhoud muurschilderingen € 11.200,00
         
Rabobank spaarrekening € 148.979,77   Fonds slechtvalkkast € 170,00
         
Debiteuren € 1.773,64   Restauratiefonds Bijnen van Aken € 100.000,00
         
      Crediteuren € 580,17
  ___________     ___________
  € 152.663,37     € 152.663,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JAARVERSLAG 2013

Rapport Monumentenwacht 2013

In het voorjaar van 2013 vond de jaarlijkse inspectie door de Monumentenwacht Gelderland plaats. De Monumentenwacht geeftMariabeeld (Mariaportaal) aan dat de goten en platte daken veel minder vervuiling te zien geven door afname van de duivenpopulatie. In de rapportage van de Monumentenwacht wordt de constructieve toestand van de kerk overwegend goed genoemd. Ook de onderhoudstoestand van de kerk is overwegend goed te noemen. De constructieve toestand en de onderhoudstoestand van de toren zijn goed. Uit de rapporten van de laatste 5 jaar blijkt dat de staat van onderhoud van de kerk en de toren gelijk blijft. Dit dankzij het feit dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Voor 2013 staat er vooral schilderwerk op de rol. In 2012 heeft de Stichting Behoud Walburgiskerk € 15.000,- bijgedragen in de kosten van onderhoud en instandhouding van de kerk, in 2013 is
€ 18.500,- bijgedragen.

BRIM-aanvraag 2013

In 2012 werd de bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingediende BRIM-aanvraag helaas niet gehonoreerd. De regels voor het aanvragen van subsidie werden in 2013 door de Rijksdienst aangepast. Op basis daarvan werden 2 aanvragen ingediend door de Protestantse Gemeente Zutphen, die eigenaar is van de kerk : een aanvraag voor de kerk voor een bedrag van ongeveer € 500.000,- en een aanvraag voor de toren voor een bedrag van € 80.000,- . Het was dit jaar namelijk mogelijk om voor kerk en toren afzonderlijk een aanvraag in te dienen.
Aangezien de aanvraag alleen sober en doelmatig onderhoud mocht bevatten is de restauratie van de Angelustoren niet in de aanvraag opgenomen. Hiervoor moet t.z.t. geprobeerd worden andere subsidiebronnen aan te boren. Eind november werd bekend dat de aanvraag voor de toren is toegekend. Dit betekent dat vanaf 2014 over een periode van 6 jaar voor circa € 65.000,- aan onderhoud aan de toren gepleegd kan worden, waarvan
€ 32.443,- vergoed wordt door de rijkssubsidie. De Stichting Behoud Walburgiskerk gaat zeker bijdragen in de kosten van dit groot onderhoud.

Ontwikkelingen m.b.t. de St.Walburgiskerk

De Protestantse Gemeente Zutphen, eigenaar van de kerk, wil uiterlijk met ingang van
1 januari 2016 gebruik gaan maken van 1 kerkelijk centrum . Daarom is een aantal werkgroepen bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de twee in gebruik zijnde kerkgebouwen. Vanzelfsprekend worden de juridische en financiële aspecten, die hiermee samenhangen, heel goed onderzocht.
Als gevolg hiervan zijn er gesprekken gestart met de Stichting Oude Gelderse Kerken om na te gaan, of de St.Walburgiskerk (exclusief de Librije) in eigendom overgedragen zou kunnen worden aan deze stichting. In dat geval zou de kerkelijke gemeente verlost worden van de kosten van het monumentale onderhoud van de kerk. Als uitvloeisel van deze gesprekken is een onderzoek gestart naar de verwarmingsmogelijkheden van de kerk. Ook is er onderzoek gedaan of het mogelijk is om de St.Walburgiskerk op een effectieve manier te exploiteren. De Protestantse Gemeente Zutphen, de Stichting Oude Gelderse Kerken en de Gemeente Zutphen onderzoeken gezamenlijk de subsidiemogelijkheden bij de Provincie Gelderland.
Op basis van wat er nu op tafel ligt, heeft de Stichting Oude Gelderse Kerken kortgeleden verklaard, dat zij graag bereid is zich tot het uiterste in te spannen om de Walburgiskerk over te kunnen nemen. De voorwaarden die zij daarbij stelt, zijn grotendeels financieel van aard. Daarnaast hecht de Stichting Oude Gelderse Kerken er sterk aan, dat de Walburgiskerk zijn kerkelijke functie behoudt.
Tot zover de informatie over de stand van zaken op dit moment. Naar verwachting zal het besluitvormingstraject binnen de Protestantse gemeente Zutphen in het voorjaar van 2014 worden afgerond.

 

 

Financieel overzicht
Balans per 31 december 2013
A C T I V A          PASSIVA  
         
Geldmiddelen:      Reserves:  
         
ING € 1109,00     Restauratie/onderhoudsfonds € 43.735,00 
         
Rabobank € 143,00   Fonds onderhoud muurschilderingen  € 10.200,00
         
Rabobank spaarrekening € 151.536,00   Fonds slechtvalkkast € 170.00
         
      Restauratiefonds Bijnen van Aken € 100.000,00
         
Debiteuren € 1.744,00   Crediteuren € 427,00
         
  €154.532,00      €154.531,00

 
© Stichting Behoud Walburgiskerk

Login | Webmaster